Methoden & Tools

Filter op categorie

Methoden, instrumenten en tips uit de praktijk om patiënten-/cliëntenparticipatie voor verschillende situaties en doelgroepen te verbeteren.

Cliënten als onderzoekers/Peer Consultatie

Bij deze methode doen (ex-)cliënten en/of mantelzorgers zelf onderzoek naar de kwaliteit van de zorg en de mogelijkheden tot verbetering

Brainstormsessie

Een brainstormsessie is een semigestructureerde, creatieve groepsactiviteit waarbij onder leiding van een gespreksleider met cliënten ni

Cliëntendagboek

Een cliëntendagboek is een document waarin een cliënt gedurende het gehele zorgproces bijhoudt wanneer iets gebeurt, wat er gebeurt en w

Studiekring

Het doel van een Studiekring is de leden ervan, in staat te stellen op de hoogte te blijven van de

Wensen- en suggestiekaart

De wensen- en suggestiekaart is een standaard kaart waar cliënten, naasten en andere bezoekers anoniem hun reactie over allerlei zaken v

Wandeling

De wandeling kan door instellingen, afdelingen of zorgketens georganiseerd worden.

5-stappen methode

De methode bestaat uit een gecombineerde inzet van een aantal instrumenten en bestaat uit 5 stappen:

Vignettenmethode

Vaak zijn meningen en beelden van cliënten situatiegebonden.

Kritische incidenten techniek

De kritische incidenten techniek is een techniek voor het achterhalen van zowel positieve als negatieve ervaringen van cliënten door mid

Klantbeloften in de zorg

Met klantbeloften worden cliënten geïnformeerd over het concrete kwaliteitsniveau dat zij kunnen verwachten van de zorg en dienstverleni

Klachtenregeling

Een klachtenregeling biedt cliënten en mantelzorgers met onvrede de mogelijkheid om gemakkelijk hun klachten te uiten.

Instant feedback

Bij de Instant Feedback methode krijgt de patiënt na een bezoek aan een zorgverlener een aantal korte vaste (open) vragen over de ervare

In gesprek met de Raad van Bestuur

In deze methode voeren cliënten gesprekken met leden van de directie/Raad van Bestuur.  De directie/Raad van Bestuur verkrijgt op deze w

Hulpvraagverduidelijking

De hulpvraagverduidelijking wordt ingezet om de zorgvraag van een cliënt helder geformuleerd te krijgen.

Huisvergadering

Cliënten/bewoners (en mantelzorgers) gaan in een vergadering met zorgprofessionals in gesprek over wat cliënten/bewoners belangrijk vind

Gibsonmethode

De Gibsonmethode kent verschillende toepassingen.

Gesprek met patiëntenvereniging

1-3 afgevaardigden van een patiëntenvereniging gaan in gesprek met medewerkers van een bepaalde afdeling.

PPP-zorg: Patient Perception Program

Met het Patient Perception Program™ (PPP) krijgen zorgteams directe feedback van patiënten over de geboden zorg.

Spiegelgesprekken

Met deze methode wordt feedback en informatie van deelnemers verkregen in directe confrontatie. Dit in een groepsbijeenkomst waarbij zor

Q-methodology

Q-methodology is een techniek waarbij cliënten wordt gevraagd om onderwerpen (zoals aspecten, meningen, afbeeldingen, etc.) te ordenen n

Patient Participation Group (PPG)

Een Patient Participation Group is een zelfstandige groep cliënten die door een eerstelijns praktijk of afdeling wordt gevraagd om deze 

Participatie in werkgroep/commissie

Cliënten en/of mantelzorgers fungeren als werkgroep-/commissielid.

Open Space bijeenkomst

Tijdens een Open Space bijeenkomst komen professionals en cliënten samen om hun ervaringen met (een specifiek thema in) de zorg te bedis

Observatie/Schouw

Tijdens een observatie of schouw doorlopen cliënten (eventueel virtueel) hun zorgproces samen met de zorgverlenende instelling.

Mystery Guest/Caller

Een mystery guest/caller is een persoon die de instelling bezoekt of een beller die zich als cliënt/klant voordoet.

Pages