post-thumb

Kwaliteit staat voorop voor de ggz
Toch is voor patiënten en naasten, verzekeraars en andere betrokken buitenstaanders niet altijd duidelijk waaraan ze die kwaliteit kunnen herkennen en hoe zorgaanbieders op dit gebied presteren. Welke zorgaanbieders bieden de meest effectieve behandelingen? Bij welke instelling zijn patiënten en naasten het meest tevreden over de behandeling en service? En waar wordt er gewerkt met online zorg en ruime openingstijden, zodat de patiënten hun leven zo normaal mogelijk kunnen voortzetten terwijl ze in behandeling zijn?

Allemaal criteria die voor patiënten en naasten meespelen bij de beoordeling van de geboden zorg. Daarom is daar nadrukkelijk oog voor bij de nieuwe zorgstandaarden die op dit moment in de maak zijn bij het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz.

Mee beslissen, mee sturen
‘De zorgstandaarden gaan niet alleen over de inhoud (zoals de richtlijnen die ggz-professionals gebruiken), maar ook over de wijze waarop de zorg wordt georganiseerd’, verduidelijkt Jeroen Muller, voorzitter van het Netwerk. ‘Hoe wordt het behandelproces bijvoorbeeld samen met de patiënt en zijn of haar naasten vormgegeven, zodat zij meer regie en verantwoordelijkheid krijgen over wat er tijdens de behandeling gebeurt.’ Gezamenlijke besluitvorming, shared decision making is hierbij essentieel, benadrukt hij.

‘Het gaat erom dat de patiënt samen met zijn of haar naasten en behandelaar komt tot afspraken, zowel bij de keuze van de meest passende behandeling, als bij het bijsturen en beëindigen van de behandeling op basis van tussentijdse effectmetingen (ROM). Dit is zelfs zo belangrijk, dat wij vanuit het Netwerk deze gezamenlijke besluitvorming formeel willen vastleggen in een apart kwaliteitsstatuut.’

Generieke modules en implementatie
Naast het ontwikkelen van zorgstandaarden voor specifieke aandoeningen richt het Netwerk zich ook op twee andere lijnen:

  • Het ontwikkelen van een reeks generieke modules – zoals psychotherapie – ter ondersteuning van de zorgstandaarden.
  • De implementatie van de zorgstandaarden zodat patiënten en professionals daar ook daadwerkelijk gebruik van gaan maken in de praktijk.

‘We willen dat de zorgstandaarden bijvoorbeeld worden opgenomen in onderwijscurricula, zodat aankomende zorgprofessionals die meteen meekrijgen tijdens hun opleiding’, aldus Muller.

‘En ook zorgverzekeraars moeten deze zorgstandaarden kunnen gaan gebruiken om bij de zorginkoop een juiste afweging te kunnen maken tussen prijs, effectiviteit en kwaliteit.’

Grote sprong vooruit
‘Zodra deze zorgstandaarden er eenmaal zijn, en we ook beter in staat zijn de verschillen in zorgzwaarte helder te krijgen, zullen patiënten en naasten beter in staat zijn om te bepalen bij welke zorgaanbieder zij in behandeling willen. Dit zal dus tot aanzienlijk meer keuzevrijheid leiden’ verwacht Muller. ‘En als patiënten eenmaal in behandeling zijn, hebben zij het recht om mee te sturen op hun eigen behandelprogramma. Bovendien weten zij met periodieke effectmetingen (ROM) wat de geboden behandeling oplevert. Dat leidt tot veel meer interactie in de behandeling en betekent echt een grote sprong vooruit.’

Toenemende interactie
Ook voor ggz-professionals ziet Muller eigenlijk alleen maar voordelen van het werken met zorgstandaarden. ‘Zij worden hierdoor extra ondersteund in methodisch werken, waardoor hun behandeling wint aan effectiviteit. Bovendien is het fijn om te werken met patiënten en naasten die actief meedenken en eigen keuzes maken. Dat leidt tot een betere werkrelatie en ook dat komt uiteindelijk ten goede aan de effectiviteit van de behandeling en de kwaliteit van zorg.’

Patiëntvertegenwoordigers hebben een belangrijke stem
Bij het ontwikkelen van de nieuwe zorgstandaarden hebben patiëntvertegenwoordigers een belangrijke stem. Zij zijn getraind in het overbrengen van hun visie. Via focusgroepen worden zij gevoed door hun eigen achterban. Zo kunnen zij de input van patiënten meenemen tijdens de discussies over de nieuwe zorgstandaarden. Zo kunnen de zorgstandaarden echt vanuit patiëntperspectief worden geschreven.

Meer vertrouwen
En dan is er nog een laatste, niet onbelangrijk neveneffect. Dankzij het werken met zorgstandaarden ontstaat meer transparantie over – en dus vertrouwen in – de prestaties van de ggz als sector, met name bij zorgverzekeraars en de overheid die nog vaak klagen over de ggz als black box. Muller: ‘Als deze partijen zien dat het geld in de ggz doelmatig wordt besteed, zullen zij ook eerder geneigd zijn hiervoor geld vrij te maken. Kortom, dankzij het Netwerk kunnen we nog beter aantonen wat voor goed werk we doen in deze sector.’