post-thumb

In de afgelopen maanden verschenen er weer 2 interessante publicaties van onderzoek door het NIVEL op het gebied van patiëntenparticipatie.

Het eerste rapport, uit november 2016, brengt de informatiebehoefte van patiënten over geneesmiddelen in kaart. Uit dit rapport blijkt dat patiënten lang niet altijd de informatie vinden die zij zoeken. Vooral mensen met lagere taalvaardigheden, of oudere migranten beoordelen de informatie die zij vinden ook nog eens als lastig om te begrijpen. Patiënten geven aan dat de bijsluiter de belangrijkste bron van informatie is. De onderzoekers doen aanbevelingen voor verbeteringen. Ondanks (of wellicht dankzij) het brede aanbod aan digitale informatiebronnen geven patiënten aan behoefte te hebben aan een wegwijzer naar betrouwbare online informatie. Naar aanleiding van dit rapport schreef de Minister van VWS een brief aan de Tweede Kamer waarin zij stappen voorstelt om te komen tot betere informatievoorziening over geneesmiddelen.

Het tweede rapport, een kennissynthese uit december 2016, behandelt patiëntenparticipatie in de eerste lijn. Het rapport maakt onderscheid tussen patientenparticipatie op individueel niveau ‘in de spreekkamer’, op praktijkniveau en op landelijk niveau samen met patiëntenorganisaties. De focus ligt hier nadrukkelijk op het niveau van de praktijk, wat de onderzoekers omschrijven als een gestructureerde inzet om patiënten te betrekken bij de organisatie, het beleid en/of het zorgaanbod van eerstelijnspraktijken in hun directe omgeving. De onderzoekers concluderen dat zowel zorgverleners in de eerste lijn als patiënten zeer gemotiveerd zijn en dat er ook al veel gebeurt in diverse zorgverbetertrajecten. Ondanks dit wordt een behoefte aan meer kennis en handvatten gesignaleerd. Het rapport bevat hiervoor een handreiking.