‘Het was destijds zoeken naar de rol en positie van het kennisprogramma. Wat had een kennisprogramma Cliëntenparticipatie van Movisie toe te voegen aan het veld en wat niet? Het was een veld met veel historie. Onze insteek was praten, uitproberen, bouwen en samenwerken. Hierdoor werd duidelijk wat wij konden toevoegen: een neutrale kennisrol, een verbinder die verschillende perspectieven bij elkaar kan brengen en samen met het veld op zoek gaat naar vernieuwing.’ 

Evaluatie met het veld 
‘De afgelopen vijf jaar hebben we veel gedaan: publicaties, onderzoeken, artikelen, workshops, adviestrajecten, trainingen in het land, congressen, methodiekontwikkeling, werkgroepen en denktanks. 2015 is een jaar om terug te blikken en vooruit te kijken, samen met het veld en onze opdrachtgevers: landelijke en regionale cliëntenorganisaties, Wmo-raden, landelijke koepels, gemeenten, maatschappelijke organisaties en het ministerie van VWS. Een aantal van deze partners vroegen we naar hun ervaringen met het kennisprogramma evenals hun wensen en behoeften voor de komende periode.’ 

‘Er bleek behoefte aan het type kennis dat het programma levert: spiegelen, trends signaleren, processen duiden en hervormingen stimuleren. Het kennisprogramma ontwikkelt de kennis in nauwe samenwerking met het veld: samen optrekken, gezamenlijke congressen en producten ontwikkelen, sparren, klankbord en inspiratie. Het kennisprogramma is de afgelopen jaren zichtbaar geworden bij de landelijke samenwerkingspartners. Daarnaast kennen ook de lokale partijen het kennisprogramma; vooral de Wmo-raden die zich graag willen ontwikkelen en bij willen laten scholen’, aldus projectleider Sok. 

De positie van het kennisprogramma 
‘Het kennisprogramma heeft een neutrale, onafhankelijke positie in het veld en bekijkt het thema zowel vanuit het perspectief van de cliënt/burger als het perspectief van de beleidsmaker, vertelt Sok verder. ‘Het kennisprogramma heeft een duidelijke rol als kennisleverancier in het werkveld. We hebben partijen zoals AVI, de Koepel Wmo-raden en de regionale Zorgbelangen nodig om de kennis te verspreiden. Het regionale en lokale netwerk staat echter onder druk, omdat financiering afloopt of dreigt af te lopen. Het veld geeft aan dat het belangrijk is dat het kennisprogramma een constante factor blijft spelen in het veranderende veld.’  

Adviezen uit het veld
Er zijn veel adviezen uit het veld gekomen somt Sok op: ‘Evalueer regelmatig de bruikbaarheid van de kennisproducten bij verschillende samenwerkingspartners op verschillende niveaus. Besteed daarbij aandacht aan de manier waarop je de kennis aan hen overdraagt. Het kennisprogramma zou nog wat meer opiniërend te werk mogen gaan. Beperk je tot een paar concrete thema’s, dit geeft een duidelijk profiel waar het kennisprogramma mee bezig is en waar hij voor staat. Formuleer concrete antwoorden op de belangrijkste vraagstukken die nu leven. Normaliseer het werkveld van cliënten- en burgerparticipatie. Het is een veld van vrijwilligers die vaak ook met beperkingen in tijd en energie kampen.’ 

Actiepunten en activiteiten voor de komende periode 
‘Juist nu het veld zo in beweging is en op zoek is naar vernieuwing in cliënten- en burgerparticipatie, is het belangrijk dat het kennisprogramma de komende jaren nog doorgaat met haar activiteiten. Natuurlijk in samenwerking met alle samenwerkingspartners. In deze periode zou de vernieuwing wel eens meer geïnitieerd kunnen worden door gemeenten dan door de adviesraden. Het is dan ook van belang om meer zichtbaar te zijn bij gemeenten en hen te ondersteunen in de zoektocht naar toekomstbestendige vormen van cliëntenparticipatie.

De wens is dat het kennisprogramma dit meer themagericht oppakt en deze thema’s vanuit de verschillende domeinen weet te koppelen en te verbinden. Activiteiten waar Movisie nu samen met het veld aan werkt zijn o.a. voorbeeldgemeenten die vernieuwend bezig zijn met cliëntenparticipatie. Het kennisprogramma volgt de gemeenten in hun zoektocht. Wat komen ze tegen in het proces? Maar ook worden themakaarten voor Wmo-raden, in samenwerking met AVI en de Koepel Wmo-raden ontwikkeld. Begin 2016 verschijnt een eenmalig magazine over diverse ontwikkelingen op het gebied van cliëntenparticipatie in het sociale domein.’ 

Deze tekst is in een uitgebreidere variant verschenen op de website van Movisie.