post-thumb

Platform VG Brabant in samenwerking met (en) Zorgbelang Brabant deden onderzoek naar de problemen van deze doelgroep in de ziekenhuiszorg. Wat zijn hun wensen en behoeften, waar liggen de mogelijke verbeterpunten? Ria van Hees heeft een achtergrond in de zorg en werkte jarenlang voor Stichting Kind en Ziekenhuis. Dat het belangrijk is om de wensen en behoeften van cliënten goed in kaart te brengen en daar afspraken over te maken, is voor haar meer regel dan uitzondering ervoer zij al veel eerder in haar werkzame leven. 

Signalen uit de achterban duiden
‘Het Platform VG Brabant ontving signalen vanuit de achterban over knelpunten in de ziekenhuiszorg voor mensen met een verstandelijke beperking. We organiseerde in eerste instantie een brainstorm met de Regioraad van Zorgbelang Brabant om de signalen te kunnen duiden. Wat is er eigenlijk aan de hand en hoe pakken we dit aan?’, blikt zij terug. ‘We zijn vervolgens in gesprek gegaan met cliëntenraad van een ziekenhuis, om signalen te toetsen. Daarna hebben we stevige diepte-interviews met ouders en verwanten gehouden. Hierbij moet je denken aan ouders/ broers en zussen. 

Professionals aan tafel
De volgende stap in het onderzoek waren gesprekken in drie Brabantse regio’s waar vertegenwoordigers van woon-/zorginstellingen en ziekenhuizen samen aan tafel hebben gezeten. ‘We hebben met hen gesproken over de signalen die bij ons binnenkwamen en bevestigd werden door de diepte-interviews met naastbetrokkenen. Aan tafel zaten verpleegkundigen van verpleegafdelingen uit het ziekenhuis, maar ook artsen VG en persoonlijk begeleiders.’ Uit de gesprekken die Ria van Hees begeleidde kwam één heel heldere rode draad naar voren. 

Twee verschillende werelden
De ziekenhuizen en de woon-/zorginstellingen zijn twee totaal verschillende werelden die elkaar nauwelijks kennen, er was zelfs onbegrip naar elkaar. ‘Het ligt erg voor de hand maar de belangrijkste boodschap uit de gesprekken was dat er veel meer afgestemd en samengewerkt moet worden tussen de verschillende instellingen want er gaan praktisch veel dingen mis, aldus Van Hees.

Ze geeft een voorbeeld: ‘Een cliënt ligt in het ziekenhuis, de verpleegkundige constateert dat er door de cliënt te weinig gedronken wordt. Maar de cliënt kan niet drinken, of heeft hulp nodig. Soms vindt een zorgverlener uit het ziekenhuis het lastig om met gedrag van een cliënt die uit een woonzorgcentrum komt om te gaan. Allemaal heel begrijpelijk. Maar soms zijn de faciliteiten om een cliënt uit een woon-/zorginstelling  goed te ondersteunen er gewoonweg niet’. 

Veel behoefte aan ondersteuning
Na alle interviews en gesprekken bleek dat de behoefte aan ondersteuning en afstemming groot was. Platform VG Brabant en Zorgbelang Brabant ontwikkelden een ‘Wegwijzer voor de ouders en persoonlijk begeleiders’ in twee delen. Het eerste deel is een digitaal overdrachtsformulier waar zorgbehoefte in kaart gebracht kan worden. Denk hierbij ook aan: achtergrondinformatie over de cliënt, over zijn of haar gedrag en over zijn medische geschiedenis. Het is echt bedoeld om in samenspraak met artsen en verpleegkundige de zorg te regelen. Het tweede deel bevat adviezen voor, tijdens en na een ziekenhuisopname. Waar kun je op letten? 

Voor medewerkers van ziekenhuizen en woon-/zorginstellingen ontwikkelden ze een flyer met aanbevelingen om ze te helpen bij een goede informatieoverdracht om continuïteit en coördinatie van zorg te waarborgen. Vooral het sturen op een ‘warme overdracht’ is wat van Hees betreft cruciaal. Je kunt schriftelijk en digitaal van alles doorgeven, maar elkaar zien en afspraken maken over wie wat doet en vooral wanneer blijkt echt de sleutel tot succes.

Verder dan Brabant
Platform VG Brabant in samenwerking met Zorgbelang Brabant zijn heel actief geweest in het verspreiden van hun tools. En met succes. Veel ouderverenigingen en scholen voor speciaal onderwijs hebben artikeltjes geplaatst. Inmiddels wordt gekeken hoe de expertise die is opgedaan ook Landelijk (in andere Zorgbelang-regio’s) verspreid kan worden, aldus een tevreden Ria van Hees.

Platform VG Brabant en Zorgbelang Brabant werkte intensief samen tijdens het project ‘Ziekenhuiszorg voor mensen met een verstandelijke beperking’. Het CZ Fonds financierde het project.