Richtlijn Vroege Psychose vanuit cliënten- en familieperspectief

Achtergrond & doelstellingen: 

Vroegtijdig ingrijpen bij een psychose zorgt voor een betere prognose. Met vroegtijdig wordt ook de prodromale fase (voor de eerste psychose) bedoeld. De duur van onbehandelde psychose is gerelateerd aan een kleinere kans op volledig herstel, langzamere verbetering van sociaal en maatschappelijk functioneren en een hoger risico op terugval in psychose. Snelle herkenning en behandeling is juist geassocieerd met vollediger herstel en een beter beloop.

Op dit moment wordt de behandeling vaak te laat en ineffectief ingezet. Dit verhoogt het risico op chroniciteit. Vóór, maar juist ook ná het uitbreken van de eerste psychose valt er in de behandeling van psychoses nog een wereld te winnen. De behandeling zelf is succesvoller, de kans op recidive beduidend kleiner en de stoornis ontwikkelt zich minder ernstig. De winst die hiermee valt te behalen is van grote invloed, niet alleen voor de klachten direct gerelateerd aan de psychose, maar juist ook voor de impact van de stoornis op sociaal-emotioneel en sociaal-economisch gebied; hoe men functioneert op school, op het werk en met vrienden en familie.

Een psychose ontstaat meestal voor het eerst tijdens de adolescentie. Deze periode is essentieel voor iemands persoonlijke en sociale ontwikkeling. Een verstoring van deze periode als gevolg van een psychose kan enorme schade opleveren voor deze ontwikkeling. Hoe langer de psychose duurt hoe groter de schade en hoe kleiner de kans dat deze schade te herstellen is. Doel van dit project is het mede ontwikkelen van een richtlijn vroege psychose en een publieksversie, waarbij de inbreng vanuit cliënt- en familieperspectief maximaal is ingebracht. In de voorbereiding van dit project is consensus in het veld bereikt waardoor inmiddels de agendaraad van de LSKS het onderwerp gekozen heeft verder uit te werken.

Hierdoor richten we ons in dit project uitsluitend op de inbreng van cliënt- en familieperspectief aan deze richtlijn en het mede produceren en verspreiden van een publieksversie.
Gedurende het project zal gewerkt worden om de essentiële onderdelen van dit perspectief en de aanwezige ervaringskennis van Vroege Psychose via de richtlijn en de publieksversie goed te laten landen in het veld, zowel binnen de hulpverlening (eerste én tweede Lijn) als in de cliënten- en familiebeweging.

Dit is een project van PG Werkt Samen.

Participatie: 

Aan dit project wordt deelgenomen door drie organisaties: Anoiksis, Ypsilon en de VMDB. Het Landelijke Platform GGz speelt daarnaast een ondersteunende rol. Om inzicht te krijgen in de belangrijkste knelpunten en criteria op het gebied van vroege psychose vanuit cliënten- en familieperspectief hebben deze organisaties achterbanraadplegingen gehouden en literatuuronderzoek gedaan. De uitkomsten hiervan zijn besproken en opgenomen in de KiZ matrix. Dit document wordt gebruikt als hulpmiddel, maar heeft geen officiële status en blijft gedurende het project in ontwikkeling. 

In de richtlijn werkgroep van het Trimbos-instituut participeren een afgevaardigde van Anoiksis en één van Ypsilon. Zij worden gedurende het richtlijntraject ondersteund door de overige leden van de projectgroep bij het voorbereiden van bijeenkomsten en het nader onderzoeken en aanscherpen van voor cliënten- en familie belangrijke punten. Daarnaast is er voorzien in een extra achterbanraadpleging in een latere fase van de ontwikkeling van de richtlijn. 

Resultaten: 
  1. Een set van criteria waaraan zorg voor mensen met een psychose moet voldoen. Deze criteria worden vertaald naar uitgangsvragen voor de richtlijn. De criteria vloeien voort uit een beschrijving van de stand van zaken en ervaringskennis binnen Anoiksis, Ypsilon en de VMDB over het onderwerp 'vroege psychose'  en de succesvolle interventies daarvoor. De achterbannen van de drie partijen worden hierbij betrokken. Deze criteria en uitgangsvragen zijn geen doel op zich, maar een middel tot beïnvloeding. Deze criteria stellen de cliënten- en familieorganisaties in staat om richtlijn en publieksversie goed te kunnen beoordelen.
  2. Richtlijn Vroege Psychose heeft inbreng vanuit cliënt- en familieperspectief, zodanig dat in ruime mate in de opzet en tekst is terug te vinden wat vanuit dit perspectief van belang wordt gevonden. De criteria en uitgangsvragen dienen om richting te geven aan een snelle adequate behandeling.
  3. Publieksversie die zorgdraagt voor breed bekend worden van de essentiële onderdelen van de richtlijn Vroege Psychose bij cliënten, familieleden en hulpverleners. Zodoende zijn de geformuleerde eisen van standaardisering en kwaliteit (de richtlijn) beter af te dwingen door cliënten en familie.

De resultaten verschijnen eind 2016.

Betrokken partijen: 

Anoiksis
Ypsilon
VMDB
Trimbos-instituut
Landelijke Platform GGz

Contact: 

Anneke Huson, annekehuson@upcmail.nl

Tags: 

Reageer

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd